Φτόν

Φτόν

του Σκεύου Ζερβού
από την εικονογραφημένη Δωδεκάνησο | 1930  (σελ. 518)

Φτόν λέγει ο Καλύμνιος ειδικώς τό Εφθόν αρνί του Πάσχα. Τούτο παρασκευάζει έκαστον έτος εντός ειδικού μεγάλου πηλίνου αγγείου όπερ καλεί Μου(γ)ούρι. Πολλά τοιάυτα μου(γ)ούρζα είναι ήδη έτοιμα και φαίνονται έξωθεν του προετοιμασμένου φούρνου, κεκαλυμμένα άνωθεν διά μεγάλης λεκάνης, ημιπλήρους ύδατος, ήτις ονομάζεται πήλινος, επειδή είναι εξ εψημένου πηλού.